Stanovy Calibra klubu o.s.

Registrace, pravidla chování a přispívání do fóra.
Uživatelský avatar
Mystique*
Squadra Azura
Squadra Azura
Příspěvky: 618
Registrován: pát zář 26, 2008 6:45 pm
Bydliště: Uganda
Kontaktovat uživatele:

Stanovy Calibra klubu o.s.

Příspěvekod Mystique* » ned led 24, 2010 1:28 am

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Calibra Club CZ

Článek 1 – charakter sdružení

1. Calibra Club CZ (dále jen sdružení) je občanským sdružením podle právních předpisů České republiky
2. Sídlem sdružení je Lipská 809, 517 21 Týniště nad Orlicí.Článek 2 – cíle sdružení a formy činnosti

1. Sdružení je dobrovolnou, nevládní, neziskovou organizací občanů, v němž se sdružují majitelé a příznivci vozů tovární značky Opel Calibra ke vzájemné spolupráci, technickému poradenství, aktivní podpoře bezpečnosti provozu a propagaci tovární značky a samotného sdružení.
2. Pro zajištění svých cílů může sdružení vyvíjet hospodářskou činnost dle platných zákonných předpisů, a dále nákup a prodej zboží souvisejícího s posláním, činností a cíli sdružení.
3. Formami činnosti sdružení jsou zejména: pořádání setkání a srazů členů a přátel sdružení, pořádání soutěží a kulturních akcí, provozování tématických webových stránek www.calibra.cz, propagace značky Opel Calibra a tohoto občanského sdružení, výchovná a popularizační činnost, informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací, využívání vhodných forem publicity a propagace.

Článek 3 – členství ve sdružení

1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba, která projeví souhlas se stanovami a cíli sdružení vyplněním přihlášky. Členství vzniká přijetím přihlášky a zaplacením členského příspěvku stanoveným způsobem.
2. Člen má právo:

a) volit do orgánů sdružení,
b) být volen do orgánů sdružení, pokud dosáhl plnoletosti,
c) podílet se na praktické činnosti a všech akcích sdružení

3. Povinnosti člena jsou:

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů sdružení,
b) dodržovat vnitřní směrnice, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
c) v patřičné lhůtě a výši platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny.

4. Sdružení je vůči členovi, pokud je jeho činnost v rozporu se stanovami, zájmy a dobrou pověstí sdružení, oprávněno uplatnit sankce:

a) napomenutí – provádí písemnou formou výkonná rada,
b) pozastavení členství – provádí výkonná rada např. v případě neplacení příspěvku členem; člen po dobu pozastavení svého členství pozbývá práv plynoucích z členství, ale nadále je vázán povinnostmi z členství plynoucími,
c) vyloučení ze sdružení – rozhoduje valná hromada; může rozhodnout i výkonná rada, proti jejímu rozhodnutí se ale může člen ve lhůtě 14 dní odvolat k valné hromadě, jejíž rozhodnutí je konečné; kontrolní komise rozhodne, jestli v mezidobí do konání valné hromady bude v takovém případě členovi pozastaveno členství.

5. Členství ve sdružení zaniká:

a) vystoupením – písemné oznámení o ukončení členství předsedovi sdružení,
b) vyloučením,
c) úmrtím,
d) zánikem sdružení.

6. Sdružení vede pro svou vnitřní potřebu evidenci členů v souladu s příslušnými nařízeními zákona na ochranu osobních údajů.

Článek 4 – orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou:

a) valná hromada,
b) výkonná rada,
c) předseda,
d) kontrolní komise.

4.1. valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Svolává ji nejméně dvakrát ročně předseda výkonné rady. Předseda je povinen svolat valnou hromadu také na žádost nadpoloviční většiny všech členů výkonné rady, a to do jednoho měsíce od žádosti o svolání. Valná hromada je řádně svolána, pokud je pozvánka s programem odeslána členům, resp. vystavena na internetové prezentaci sdružení nejméně 30 dnů před termínem konání.
2. Rozhodnutí valné hromady jsou přijímána veřejným hlasováním. Případně se může valná hromada usnést o tajné volbě. Není-li uvedeno jinak, volba či usnesení je přijato, pokud se pro návrh vysloví nadpoloviční většina přítomných členů.
3. Valné hromady má právo se s rovným hlasovacím právem zúčastnit každý člen sdružení. Pozvánka musí být všem členům zaslána v dostatečném předstihu. Není-li po 30 minutách od ohlášeného zahájení jednání valné hromady přítomna nadpoloviční většina členů, usnáší se valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů.
4. Valná hromada má pravomoc:

a) volit a odvolávat členy výkonné rady, přičemž funkční období volených orgánů je dvouleté,
b) volit náhradníky výkonné rady,
c) volit kontrolní komisi,
d) schvalovat zprávu o činnosti předloženou výkonnou radou,
e) určovat koncepci činnosti sdružení a jeho cíle pro další období,
f) rozhodovat o vyloučení člena,
g) měnit stanovy,
h) kontrolovat hospodaření sdružení,
i) schvalovat pravidla rozdělení finančních prostředků,
j) rozhodovat o zániku sdružení 2/3 většinou hlasů všech členů.

4.2. výkonná rada

1. Výkonná rada je sedmičlenná, tvoří ji předseda sdružení a šest dalších členů.
2. Výkonná rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Usnáší se prostou většinou hlasů všech svých členů. V případě odstoupení člena výkonné rady nastupuje na jeho místo náhradník. V případě, že není možné doplnit výkonnou radu dalším náhradníkem, zbývající členové výkonné rady svolají valnou hromadu.
3. Výkonná rada:

a) připravuje jednání valné hromady,
b) plní úkoly uložené valnou hromadou v souladu s body 2 a 3,
c) připravuje zprávu o činnosti,
d) schvaluje vnitřní předpisy sdružení podřízené stanovám (např. jednací řád, volební řád, směrnice pro hospodaření, vzor přihlášky aj.),
e) stanovuje členské příspěvky a lhůtu a způsob jejich uhrazení,
f) vede evidenci členů sdružení,
g) rozhoduje o napomenutí členů sdružení,
h) rozhoduje o vyloučení členů, ale proti jejímu rozhodnutí se lze odvolat k valné hromadě,
i) zřizuje jako své poradní a iniciativní orgány odborné komise pro určitou problematiku. Členství v komisích je dobrovolné. Členy komise se mohou stát i nečlenové sdružení na doporučení člena výkonné rady. Výkonná rada jmenuje na návrh komise jejího předsedu
j) volí svého předsedu na začátku funkčního období

4.3. předseda

1. Předseda je statutárním zástupcem sdružení.
2. Předseda výkonné rady:

a) svolává a řídí jednání valné hromady i výkonné rady a je tedy i jejich předsedou,
b) musí svolat výkonnou radu na žádost alespoň poloviny členů výkonné rady,
c) prakticky řídí činnost sdružení mezi jednáními výkonné rady a valné hromady.

3. Předsedu ve vážných případech jeho indispozice (těžká nemoc, úmrtí, vystoupení, vyloučení) zastupuje výkonná rada jako celek, jejím jménem v konkrétních krocích jedná pověřený člen výkonné rady.

4.4. kontrolní komise

1. Kontrolní komise má vždy lichý počet členů, může být i jednočlenná – pak se jedná o kontrolora sdružení.
2. Kontrolní komise:

a) kontroluje činnost a hospodaření sdružení,
b) kontroluje plnění usnesení orgánů a práci volených orgánů,
c) na zjištěné nedostatky upozorňuje příslušné orgány nebo jednotlivé členy,
d) podává valné hromadě a výkonné radě na jejich požádání zprávy o provedených kontrolách,
e) rozhoduje ve sporných případech, které neřeší tyto stanovy,
f) rozhoduje o pozastavení členství dle čl. 3, odst. 4, písm. c.

Článek 5 – zásady hospodaření

1. Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.
2. Zdroje financí a majetku sdružení jsou zejména:

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) řádné členské příspěvky,
c) dotace a granty poskytnuté státními nebo jinými orgány
d) a další zákonné zdroje.

Článek 6 – zánik sdružení

1. Sdružení zanikne, vysloví-li se pro jeho zánik na valné hromadě nejméně 2/3 všech členů sdružení.
2. V případě zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku likvidátor jmenovaný valnou hromadou. Sdružení (nebo jeho právní nástupce) je povinno vyrovnat všechny svoje závazky.

Článek 7 – závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy jsou platné okamžikem jejich schválení Ministerstvem vnitra.
2. Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení a jakékoliv změny v nich musí schválit valná hromada.
3. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení, kteří souhlasí s posláním činnosti sdružení a podporují ho. Návrh na čestné členství podává valné hromadě výkonná rada.
Naposledy upravil(a) Mystique* dne úte kvě 11, 2010 1:47 pm, celkem upraveno 3 x.

Uživatelský avatar
Mystique*
Squadra Azura
Squadra Azura
Příspěvky: 618
Registrován: pát zář 26, 2008 6:45 pm
Bydliště: Uganda
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Mystique* » úte kvě 11, 2010 2:22 pm

Update
Mystique*

.... tam kde končí realita, začíná můj životní příběh.....

Obrázek

Než se začnete ptát, prečtěte si podmínky a FAQ!!


Zpět na “Všeobecná pravidla a registrace”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host